fbpx
6 października 2017

Statut

STATUT

NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

POD NAZWĄ „FOR FAME” AGENCJA PROMOCJI SPORTU DARIUSZ DYLEWICZ, W SKŁAD KTÓREJ WCHODZI NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO „AKADEMIO”

§1. NAZWA, TYP I ORGAN PROWADZĄCY PLACÓWKĘ

 1. Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) tworzy się niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego pod nazwą: „FOR FAME” AGENCJA PROMOCJI SPORTU DARIUSZ DYLEWICZ, zwaną w dalszej części „Placówką”, działającą na podstawie niniejszego statutu nadanego przez organ prowadzący, w skład której wchodzi:

  a) Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego „Akademio”.

 2. Organem prowadzącym jest: „FOR FAME” AGENCJA PROMOCJI SPORTU DARIUSZ DYLEWICZ, 19-300 EŁK, REGIEL 44B

 3. Siedzibą Placówki jest siedziba organu prowadzącego.

 4. Placówka jest niepubliczna i prowadzi kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego).

§2. ORGAN ZARZĄDZAJĄCY PLACÓWKĄ I ZAKRES JEGO ZADAŃ

 1. Organem zarządzającym Placówką jest Dyrektor, który działa na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego mu przez organ prowadzący.

 2. Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący.

 3. Organ prowadzący może być jednocześnie Dyrektorem Placówki.

 4. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

 1. organizacja pracy Placówki od strony merytorycznej i dydaktycznej,

 2. organizacja kursów kształcenia ustawicznego, w tym w szczególności: udzielanie uczestnikom kształcenia pomocy w realizacji programu nauczania, systematyczne sprawdzanie prac kursantów czy prowadzenie dokumentacji dotyczącej bieżącej pracy uczestników kształcenia,

 3. rekrutacja kadry dydaktycznej,

 4. prowadzenie nadzoru pedagogicznego nad działalnością osób prowadzących szkolenia,

 5. nadzór nad procesem rekrutacji kursantów,

 6. zapewnienie planów zajęć i programów nauczania,

 7. zapewnienie wewnętrznego nadzoru metodycznego służącego podnoszeniu jakości prowadzonych szkoleń,

 8. dbanie o powierzone mienie,

 9. kierowanie promocją i reklamą Placówki,

 10. reprezentowanie Placówki na zewnątrz,

 11. bezpośrednia współpraca z organem prowadzącym.

§3. CEL I ZADANIA PLACÓWKI

 1. Podstawowym celem działalności Placówki jest umożliwienie rozwoju osobowości oraz zdobywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i rozwoju uzdolnień, w szczególności z uwzględnieniem wymogów rynku pracy. Placówka umożliwia uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej i umiejętności w formach pozaszkolnych.

 2. Do szczególnych zadań Placówki należą:

 1. edukacja w zakresie sportu i rekreacji,

 2. edukacja w zakresie rekreacji ruchowej,

 3. edukacja w zakresie zarządzania i administracji,

 4. edukacja w zakresie rozwoju osobistego i umiejętności interpersonalnych,

 1. Placówka realizuje swoje zadania poprzez:

 1. organizację kursów oraz innych form kształcenia prowadzonych w trybie kształcenia na odległość (kursów e-learningowych),

 2. zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji oraz uzupełniania wiedzy i rozwoju ogólnego kursantów,

 3. stosowanie w kształceniu nowoczesnych metod, technik audiowizualnych i technologii informatycznych.

 1. Szkolenia odbywają się w oparciu o zatwierdzane przez Dyrektora Placówki programy opracowane na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, z ich odpowiednim dostosowaniem do warunków lokalnych i indywidualnych uwarunkowań techniczno-organizacyjnych zleceniodawców i organizatorów, a także w oparciu o programy autorskie opracowane przez pracowników Placówki bądź osobę prowadzącą szkolenie.

§4. ORGANIZACJA PLACÓWKI

 1. Dyrektor sprawuje merytoryczny nadzór nad całym procesem sprzedaży usług szkoleniowych i zajmuje się obsługą finansową i administracyjną Placówki,
  a także odpowiada za organizację techniczną i logistykę oraz dba o prawidłowy przebieg całego procesu sprzedaży szkoleń.

 2. Osobom prowadzącym szkolenia przysługują prawa związane z analizą i oceną skuteczności rozwiązań metodyczno-dydaktycznych, a także osiągnięć uczestników kursów, w szczególności, mają oni prawo do wyrażania swoich opinii i zgłaszania propozycji we wszystkich sprawach funkcjonowania Placówki.

 3. Placówka opracowuje oferty dla potencjalnych klientów. Określa w nich proponowaną
  tematykę, rodzaj szkolenia i czas jego trwania, kryteria doboru uczestników, warunki organizacyjne i finansowe.

 4. Placówka realizuje cele i zadania, o których mowa w § 3 poprzez organizację odpłatnej działalności edukacyjno-szkoleniowych w różnych formach i systemach nauczania (stacjonarnym i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość), a także wydawanie publikacji mających charakter materiałów szkoleniowych przewidzianych w programach nauczania poszczególnych przedsięwzięć edukacyjnych.

 5. Zajęcia odbywają się, w zależności od formy nauczania, w siedzibie placówki lub za pośrednictwem platformy e-learningowej.

 6. Dostęp do platformy e-learningowej dla Słuchacczy jest bezterminowy i całodobowy.

 7. Placówka realizuje szkolenia we współpracy z osobami prowadzącymi szkolenia, posiadającymi odpowiednie kompetencje, będącymi specjalistami (ekspertami) w danej dziedzinie, o kwalifikacjach odpowiadających programom nauczania i gwarantujących należyty poziom prowadzonych form kształcenia, bądź za pośrednictwem swojej wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Mogą to być w szczególności: psychologowie, trenerzy, nauczyciele, instruktorzy i lektorzy języków obcych, specjaliści w danej dziedzinie wiedzy i umiejętności, np.: księgowi, prawnicy, pracownicy służb bhp, specjaliści w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz inne osoby, w zależności od kwalifikacji i potrzeb organizatora kształcenia.

 8. Placówka może zlecić realizację szkoleń osobom trzecim w oparciu o umowy cywilno-prawne lub firmom zewnętrznym w oparciu o stosowną umowę współpracy.

 9. Placówka może organizować i prowadzić pozaszkolne formy kształcenia z własnej inicjatywy lub na zlecenie urzędu pracy, zakładów pracy, organizacji społecznych oraz innych podmiotów.

 10. Dyrektor Placówki, organizując kształcenie na odległość, w regulaminie danej formy kształcenia określa:

 1. warunki rekrutacji i rejestracji uczestników,

 2. procedury sprawdzania przebiegu i efektów kształcenia uczestników,

 3. prawa i obowiązki kursantów,

 4. sposób udostępniania uczestnikom materiałów dydaktycznych.

 1. Ukończenie danej formy kształcenia ustawicznego upoważnia Placówkę do wydania zaświadczenia określonego odrębnymi przepisami i zarejestrowanego w rejestrze wydawanych zaświadczeń.

 2. Zasady ukończenia danej formy kształcenia określa jej regulamin.

 3. Placówka posługuje się dwiema pieczątkami nagłówkowymi:

  a) w ramach edukacji z zakresu sportu i rekreacji oraz rekreacji ruchowej posługuje się pieczątką:

  Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

  For Fame” Agencja Promocji Sportu

  RIS: 2.28/00014/2015 RSPO: 133192 REGON: 366784618

  ul. Podmiejska 5 lok. 1.14, 19-300 Ełk

b) w ramach edukacji z zakresu zarządzania i administracji oraz rozwoju osobistego i umiejętności interpersonalnych posługuje się pieczątką:

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

„Akademio”

RIS: 2.28/00014/2015 RSPO: 133192 REGON: 366784618

ul. Podmiejska 5 lok. 1.14, 19-300 Ełk

§5. FINANSOWANIE PLACÓWKI

 1. Za finansowanie Placówki odpowiedzialny jest jej organ prowadzący.

 2. Bazę materialno-rzeczową dla realizacji zadań statutowych Placówki zapewnia organ prowadzący.

 3. Środki na finansowanie działalności Placówka uzyskuje głównie w formie opłat od kursantów bądź od instytucji kierujących swoich pracowników na szkolenie.

 4. Udział w szkoleniach organizowanych przez Placówkę jest odpłatny.

 5. Działalność i majątek Placówki wchodzą w skład majątku organu prowadzącego.

 6. Placówka może przyjmować dotacje i darowizny na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

 7. Obsługę księgową Placówki prowadzi organ prowadzący lub wskazane przez niego biuro rachunkowe.

 8. Zasady odpłatności oraz wysokość opłaty za organizowane szkolenia ustala Dyrektor Placówki w porozumieniu z organem prowadzącym, wskazując tę opłatę w drodze ofertowania lub w formularzu zgłoszenia na szkolenie.

 9. W przypadku likwidacji Placówki, jej majątek przejmuje organ prowadzący.

§6. PRAWA I OBOWIĄZKI OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ ZADAŃ PLACÓWKI

 1. Obowiązkiem osób odpowiedzialnych za realizację zadań Placówki jest:

 1. zorganizowanie szkolenia dla słuchaczy lub uczestników przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, stosownie do treści § 20 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622),

 2. rzetelne przygotowanie się do szkoleń,

 3. dostosowanie się do wymagań Placówki w zakresie sposobu prowadzenia szkoleń i realizacji programu,

 4. stosowanie nowoczesnych i atrakcyjnych metod nauczania,

 5. bieżące prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,

 6. dbanie o dobre imię Placówki,

 7. zachowanie tajemnicy służbowej,

 8. ochrona danych osobowych kursantów,

 9. przestrzeganie zapisów statutowych Placówki,

 10. wzbogacanie własnego warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt Placówki.

 1. Osoby odpowiedzialne za realizację zadań Placówki mają w szczególności prawo do:

 1. dostępu do programów nauczanych przedmiotów,

 2. otrzymania od organu prowadzącego narzędzi i pomocy naukowych niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń,

 3. zgłaszania Dyrektorowi Placówki wszelkich istotnych uwag dotyczących organizacji szkoleń oraz innych okoliczności, które uznają za istotne dla prawidłowego funkcjonowania Placówki,

 4. zgłaszania Dyrektorowi Placówki swoich uwag dotyczących programu nauczania realizowanego podczas szkolenia.

§7. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY ORAZ ZASADY REKRUTACJI

 1. Słuchaczem kursu jest osoba, która zgłosiła swój udział poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.kurs.forfame.pl, listu tradycyjnego lub e-mail.

 2. Przyjęciem zgłoszenia zajmuje się Dyrektor Placówki odpowiedzialny za rekrutację słuchaczy.

 3. Słuchacze przyjmowani są na kursy na podstawie spełniania wymagań wstępnych zawartych w programie nauczania.

 4. Spełnianie wymagań wstępnych weryfikowane jest na podstawie rozmowy kandydata z Dyrektorem Placówki.

 5. Słuchacz ma prawo do:

 1. zapoznania się z treścią programu i regulaminu nauczania,

 2. zgłaszania swoich uwag dotyczących przebiegu szkolenia lub innych spraw istotnych dotyczących Placówki, bezpośrednio do Placówki lub za pośrednictwem osób prowadzących szkolenie,

 3. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli zdobytej przez niego wiedzy,

 4. rezygnacji z danej formy kształcenia na zasadach określonych w regulaminie danej formy kształcenia ustawicznego.

6. Obowiązkiem kursanta jest:

 1. stosowanie się do regulaminu danej formy kształcenia,

 2. poddanie się sprawdzeniu nabytej podczas szkolenia wiedzy w postaci testów lub egzaminu pisemnego wynikającego z harmonogramu danego szkolenia, przy czym egzaminy końcowe odbywają się w tradycyjnej formie pisemnej (test jednokrotnego wyboru), który po samodzielnym rozwiązaniu, należy przesłać Placówce drogą pocztową lub drogą elektroniczną w formie zeskanowanego pliku (PDF) wraz z oświadczeniem kursanta potwierdzającym samodzielne rozwiązanie testu sprawdzającego oraz zapoznanie się przez niego ze wszystkimi materiałami dydaktycznymi udostępnionymi przez Placówkę, w szczególności, zaliczenie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie będzie się odbywało z wykorzystaniem tych metod i technik, stosownie do treści § 20 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622),

 3. wykonywanie poleceń osób realizujących treści programowe szkolenia,

 4. regulowanie należności za udział w danej formie kształcenia, w terminach i kwotach ustalonych w regulaminie danej formy kształcenia lub umowie.

7. Dyrektor ma prawo skreślić kursanta w przypadku:

 1. braku uiszczenia opłaty za udział w danej formie kształcenia w wymaganym terminie,

 2. nie stosowania się do postanowień regulaminu danej formy kształcenia.

8. W przypadku skreślenia, kursantowi nie przysługuje zwrot żadnej części opłaty za daną formę kształcenia.

Ełk, 12 stycznia 2018 r.

ORGAN PROWADZĄCY

……………………………………………………………

DARIUSZ DYLEWICZ

Szybki kontakt!
+
Wyślij!