fbpx
4 marca 2015

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU I PORTALU WWW.KURS.FORFAME.PL

DEFINICJE

Portal lub Sklep ­- portal internetowy należący do firmy Agencja Promocji Sportu “For Fame”, Regiel 44b, 19-300 Ełk, NIP: 848-180-29-86, REGON: 281454424, REGON placówki oświatowej: 366784618

Konto – część Serwisu umożliwiająca Użytkownikowi na korzystanie oraz nabywanie usług i produktów oferowanych przez Serwis.

Użytkownik – osoba, która prawidłowo zarejestrowała się w Portalu i posiada aktywne konto.

Odwiedzający – osoba, która odwiedza stronę internetową bezpłatnie i korzysta z usług Serwisu w sposób ograniczony adekwatny dla osób nie będącymi Użytkownikami Portalu.

Platforma e-learningowa – element Portalu przeznaczony dla Użytkowników pozwalający na dostęp do materiałów szkoleniowych.

Usługa – możliwość korzystania z Portalu, świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Odwiedzających.

Usługodawca ­ portal/sklep internetowy należący do firmy Agencja Promocji Sportu “For Fame”, Regiel 44b, 19-300 Ełk, NIP: 848-180-29-86, REGON: 281454424, REGON placówki oświatowej: 366784618

E-kurs – kurs przeprowadzany za pośrednictwem Internetu, zamieszczony na stronach Serwisu, obejmujący swoim zakresem tematy i zagadnienia wskazane w temacie kursu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania z Serwisu w celu udostępnienia oraz realizacji szkoleń za pośrednictwem sieci Internet.

2. Każdy Użytkownik i Odwiedzający korzystający z Serwisu przyjmuje bez zastrzeżeń i akceptuje zasady oraz warunki korzystania z Serwisu opisane w treści niniejszego Regulaminu.

3. Agencja Promocji Sportu “For Fame” nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie, honorowanie oraz przedłużanie licencji zawodowych i instruktorskich.

4. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i strony w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Serwisu.

5. Materiały dydaktyczne pochodzą z opracowań własnych oraz ogólnodostępnej literatury.

6. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem Portalu przez 7 dni w tygodniu.

7. Wszelkie treści znajdujące się na stronie www.kurs.forfame.pl (opisy produktów, opisy) oraz materiały szkoleniowe znajdujące się na platformie e-learningowej www.kurs.forfame.pl/platforma objęte są prawem autorskim i zabronione jest ich kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Administratora zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

8. Po spełnieniu świadczenia, czyli wykorzystaniu przez Użytkownika klucza dostępu/kodu dostępu do kursu, Użytkownik traci prawo odstąpienia od umowy.

9. Rejestrując konto na platformie e-learningowej Użytkownik akceptuje postanowienia regulaminu.

10. Zapisanie się na kurs jest równoznaczne z jego wykupieniem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz do wycofywania wcześniej udostępnionych za pośrednictwem Serwisu usług ­ szkoleń, z zastrzeżeniem że działania te pozostaną bez wpływu na umowy już zawarte.

2. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany systemu wydawania dokumentacji PDF bez konieczności informowania o tym Użytkownika, w szczególności Użytkowników, którzy od dłuższego czasu nie korzystają z Serwisu.

3. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

4. Użytkownikowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Serwisu treści bezprawnych.

5. Usługodawca zobowiązuje się do informowania Użytkowników o planowanych przez niego, przerwach technicznych, które wynikają ze specyfiki prowadzenia działalności Serwisu za pośrednictwem sieci internet.

6. Wszelkie uwagi, odnoszące się do materiałów dostępnych w Serwisie winny być przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@forfame.pl

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Serwis może świadczyć Usługi odpłatnie lub nieodpłatnie.

2. Usługi płatne są świadczone wyłącznie na rzecz Użytkowników.

3. Usługi nieodpłatne mogą być świadczone na rzecz Użytkowników oraz Odwiedzających.

4. W przypadku osób, które w dacie rozpoczęcia świadczenia Usługi nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych konieczne jest przekazanie zgody właściwego opiekuna, na nabycie Usług przez Użytkownika.

5. Usługi płatne są wyraźnie oznaczone ze wskazaniem kosztów jakie Użytkownik ponosi. W przypadku usług płatnych Usługodawca może stosować, wedle swojego uznania, zniżki, bonifikaty, upusty.

6. Sposób płatności uzależniony jest od rodzaju świadczonej Usługi i jest każdorazowo wskazany przy jej opisie lub w serwisie.

7. Do korzystania z Usługi konieczne jest posiadanie komputera z dostępem do internetu, adresu e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiających wyświetlanie stron WWW

8. Serwis może prowadzić usługę newsletter, za pomocą której umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z nowościami i aktualną ofertą Serwisu. Korzystanie z usługi newsletter jest dobrowolne.

9. Opis Usług znajduje się w Serwisie.

10. Cennik Usług znajduje się w Sklepie i w zakładce Cennik dokumentów.

11. Serwis zastrzega możliwość zmiany cen poszczególnych Usług i produktów, z zastrzeżeniem, że zmiana nie będzie dotyczyła Usług i produktów już nabytych.

12. Serwis zastrzega sobie, że zdjęcia dokumentacji znajdujące się na stronie są poglądowe i mogą różnić się od oryginału.

13. Użytkownik może kontaktować się z Serwisem:

a) listownie, na adres: ­Agencja Promocji Sportu “For Fame”, Regiel 44b, 19-300 Ełk, NIP: 848-180-29-86, REGON: 281454424

b) mailowo – pod adresem: biuro@forfame.pl

c) telefonicznie – numer podany w zakładce “Kontakt”

14. Przez skorzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę rozumie się utworzenie konta na platformie e-learningowej i wykorzystanie kodu dostępu.

15. Administrator zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania

16. Korzystanie z Serwisu nie skutkuje nabyciem przez Użytkownika lub Odwiedzającego jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownicy i Odwiedzający mogą korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

KORZYSTANIE Z SERWISU

1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto.

2. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:

a) Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w

wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

b) Aktywny adres e­mail.

3. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych.

4. W momencie rejestracji Użytkownika w Serwisie następuje utworzenie, niepowtarzalnego, loginu oraz hasła dla Użytkownika. Użytkownik powinien zachować należytą staranność w celu zabezpieczenia danych przed ich nienależytym wykorzystaniem przez osoby postronne.

5. Usługodawca zapewnia Użytkownikom ochronę danych osobowych zgromadzonych w Portalu w sposób zgody z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

6. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy na podane dane rejestracyjne korespondencji z informacjami o bieżącym funkcjonowaniu i zmianach w Serwisie.

7. Poprzez zarejestrowanie Konta Użytkownik wyraża zgodę na: przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w celach marketingowych i statystycznych a także w zakresie niezbędnym do świadczenie usług poprzez

8. Administrator ma prawo zawiesić czasowo Konto Użytkownika lub Odwiedzającego, w przypadku działania na szkodę Serwisu lub innych Użytkowników, lub naruszenia przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaniechania

9. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i bonusowych oraz do wycofywania wcześniej udostępnionych za pośrednictwem Serwisu  z zastrzeżeniem że działania te pozostaną bez wpływu na umowy już

REKLAMACJE

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres biuro@forfame.pl.

3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w jego Koncie lub przy rejestracji w Serwisie.

5. Przez uzasadnioną reklamację rozumie się nie skonsumowaną usługę. Po utworzeniu konta na platformie e-learningowej i wykorzystaniu kodu dostępu reklamacje za kurs nie będą uznawane.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Użytkownikowi przysługują roszczenia wynikające z ustawy Kodeks cywilny.

7. Reklamacji nie podlega dokumentacja dodatkowa, która jest realizowana indywidualnie i została zrealizowana w sposób wolny od wad fizycznych, a treści w niej zawarte są zgodne z podanymi przez Użytkownika w formularzu zamówienia dokumentów.

8. Serwis zastrzega sobie, iż nie odpowiada za błędne dane lub informacje podane przez Użytkownika.

9. Serwis zastrzega sobie prawo do wypłacenia z racji reklamacji całości środków lub kwoty pomniejszonej o prowizję, jeśli usługa została kupiona przez portal zewnętrzny.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od zawartej umowy z Serwisem umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub w za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@forfame.pl w terminie czternastu dni od zawarcia umowy o ile nie skonsumował wcześniej usługi lub nie zamówił dokumentacji dodatkowej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, Serwis niezwłocznie przysyła potwierdzenie otrzymania oświadczenia w formie poczty elektronicznej.

3. Serwis ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

4. Serwis dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy zgodnie z z art. 38 pkt 13 u.p.k.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu.

2. Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona na stronie Serwisu.

3. W razie pytań lub wątpliwości związanych ze zmianą Regulaminu możliwy jest kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej z Administratorem, na adres biuro@forfame.pl

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia Usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania przez Użytkowników oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.

5. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony w miarę możliwości podejmą próbę jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

6. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie opisów jest zabronione przez Administratora bez jego zgody. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

7. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie opisów jest możliwe po uprzednim kontakcie z Administratorem za kwotę 500 zł netto za 100 znaków z odstępami. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie opisów bez poinformowania o tym Administratora skutkować będzie wystąpieniem o zadośćuczynienie w wys. czterokrotności tej stawki oraz usunięcie skutków naruszenia.

8. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych jest zabronione przez Administratora bez jego zgody. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

9. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych jest możliwe po uprzednim kontakcie z Administratorem za kwotę 200 zł netto za każdą rozpoczętą stronę A4. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie opisów bez poinformowania o tym Administratora skutkować będzie wystąpieniem o zadośćuczynienie w wys. trzykrotności tej stawki oraz usunięcie skutków naruszenia.

7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 17.02.2016

Szybki kontakt!
+
Wyślij!